Regulamin Spływów

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem
oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
Każdy uczestnik odpowiada za siebie, mienie i bezpieczeństwo swoje oraz pozostających pod jego opieką osób niepełnoletnich.
Każdy z uczestników otrzymuje kamizelkę asekuracyjną, której powinien używać zgodnie z jej przeznaczeniem.
Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
Każdy uczestnik odpowiada za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
Zabrania się spożywania alkoholu przed i podczas użytkowania sprzętu na akwenach wodnych.
W czasie spływu należy zachować się z obowiązującą etykietą wodniacką, w szczególności nie płoszyć zwierząt, nie niszczyć przyrody, nie śmiecić, nie przeszkadzać wędkarzom i innym użytkownikom szlaków wodnych.
Zabrania się przybijania kajakami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (wały ochronne przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi).
Organizator zapewnia ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
W czasie spływu stosujemy się do poleceń organizatorów.
Ewentualne spory wynikające z niniejszego regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywane będą na drodze polubownej.